KVKK

Kişisel verilerin korunması, şirketimiz ÜNYE PLASTİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ NAK. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin en önemli öncelikleri arasındadır. Şirketimiz, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayreti göstermektedir. Şirketimiz kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesi için gerekli düzenlemeleri yapmakta, çalışanlarının ve iş ortaklarının bu hususta farkındalıklarının oluşması için gerekli sistemleri kurmaktadır.

 

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri ve bu faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin aydınlatma metinleri, şirketimizin 6698 Sayılı Kanun kapsamında uygulamakta olduğu politikalar ile şirketimize ilgili kanun kapsamında yapacağınız başvuruya ilişkin form aşağıdadır.

 

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA)

(KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN) 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Kanun’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize (Ünye Plastik ve İnşaat Malzemeleri Nak. Sanayi Ticaret Limited Şirketi) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

(a) Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

(b) Noter vasıtasıyla,

(c) Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

(d) Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak unplas@gmail.com e-mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevşik edici belge ile başvurması)

Bayramca Mah. Irmak Cd.No:159 Ünye/ORDU

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Bayramca Mah. Irmak Cd.No:159 Ünye/ORDU

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza kullanılarak

unplas@gmail.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.  Tarafımıza iletilmiş olan başvurular KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin bizlere yukarıda tariflenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

 

A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

İsim:

 

Soy isim:

 

T.C. Kimlik No.

 

Telefon Numarası:

 

Elektronik posta:

(Daha hızlı cevap verebileceğiz.)

 

Adres:

 
 
 

 

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, çalışan, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan,

üçüncü taraf çalışanı, hissedar gibi)

 

 • Müşteri

 • Ziyaretçi

☐ İş ortağı

☐ Diğer: …………………………………………………….

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………..………

 


 

C. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi/taleplerinizi belirtiniz:

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 • Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum.

 • Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.

 • Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.

 • İşlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek istiyorum.

 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

D.Eklemek istediğiniz hususlar var ise lütfen KVK Kanunu 11. Maddesi kapsamındaki talebinizi, açık anlaşılır ve Kanuna uygun şekilde detaylı olarak belirtiniz: …………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………

 

E. Lütfen başvurunuza vereceğimiz cevabın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.

 • Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 • Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

Herhangi bir bildirim yöntemi tercih edilmemesi halinde, Şirketimiz cevap yöntemlerinden herhangi birini seçebilecektir. 

 

İşbu başvuru formu, taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede  cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Şirketimiz, hukuka aykırı veya haksız şekilde gerçekleştirilen veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde Şirketimizin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.


 

Kişisel Veri Sahibi (Başvuru Sahibi)

Adı Soyadı  :

Tarih             :

İmza              :

 

ÜNYE PLASTİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ NAK. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

 (“Aydınlatma Metni”)

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Ünye Plastik ve İnşaat Malzemeleri Nak. Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“ Ünplas '' veya “Şirket”)  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

 

Ünplas, siz çalışanlarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres     : Bayramca mah.Irmak Cd.No:159 Ünye/ORDU

Telefon  : 0452 323 88 66 

E-posta  : unplas@gmail.com

 

2.  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Şirketimiz çalışanı olarak; iş başvurusu, işe alım ve takip eden iş süreçlerinde bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (Din Bilgisi Hariç), nüfus cüzdanı sureti (Din Bilgisi Kısmı mevcut ise silinmiş olarak),

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Eğitim Verisi

Öğrenim Durumu, Mezun Olunan Okul ve Bölüm bilgisi,Yabancı Dil Bilgisi, Katılınan Eğitim ve Kurslar, Bilgisayar  Programları Kullanma Yetisi

İş Deneyimi Verisi

İş Tecrübeleriniz (İşyeri Unvanı-Telefon Numarası- çalışma tarihleriniz-göreviniz-aldığınız ücret),  Staj Bilgisi, Referans Bilgisi

Finansal Veri ve Özlük Verisi

Finansal ve maaş detayları,  Banka Hesap Bilgisi, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi, Ücret Hesap Pusulası, SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi, SGK İşe giriş-çıkış bildirgeleri, İşkur Kayıt Belgesi

Aile ve Yakını Verisi

Evlilik cüzdanı,  Eş ve Çocuklarının Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası Cinsiyeti, Doğum Tarihi, Yakını Adı,  Soyadı ve Telefon Numarası,

  

Sağlık Verisi

 

Sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Veri

Adli Sicil Kaydı

Lokasyon Verisi

Çalıştığı Şube Bilgisi

Görsel Veri


Gerçek kişiye ait fotoğraf, kamera kayıtları

İzin Verisi

İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, sağlık ve doğum izni bilgileri

Diğer

İcra Dosyası Bilgisi

 

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz, Ünplas tarafından; iş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinin ifası, İş Kanunu-İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirket içinde güvenliğin sağlanması, müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gerekliliklerin yerine getirilmesi, şirketin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının uygulanması amacı doğrultusunda aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere (“Amaçlar”) işlenebilecektir:

 • İş sözleşmesinin kurulması

 • Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması

 • Personel özlük dosyasının oluşturulması,

 • SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması

 • Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,

 • Çalışanların işe giriş ve çıkışlarının kontrolünün sağlanması

 • Mesai Takibi yapılması

 • İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması

 • İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması

 • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

 • İşe giriş muayenesinin yapılması,

 • İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi,

 • Rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması

 • Şirketimizin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması 

 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi

 • İşyeri güvenliğinin sağlanması

 • Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması

 • Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi

 • Şirket çalışanlarının performanslarının takibi ve raporlanması

 • Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması

 • Çalışanlarla iletişimin sağlanması

 • Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi

 • Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması

 • Kartvizit basımının sağlanması

 • Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması

 • Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için şirket aracı kullanımının takip edilmesi

 • Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması

 • E-Posta hizmet sağlayıcısına, çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması

 • Mesai Takibi yapılması

 • Kutlama amaçlı iletişimin sağlanması

 • Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi

 • Kalite kontrolün sağlanması

 • Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması

 • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması

 • Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması

 • Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması

 • Şirketimiz ve  şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; şirketimizin iş süreçlerinin ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

 • Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi,

 • Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi,

 • Şirketimiz ile akdettiğiniz sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi,

 • Yurt dışı görevlendirmelerinin yapılması,

 • Rıza vermeniz halinde, etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,

 

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; 

 • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmalarına aktarılabilmektedir.

 • Sağlık verileriniz, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimize aktarılabilmektedir.

 •  

 

 

 • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar; kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarına aktarılabilmektedir.

 • Özlük ve Kimlik Bilgileriniz; Mali Müşavirimize, muhasebe ve finans faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla aktarılabilmektedir.

 • Kişisel verileriniz; Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 • Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve Maaş Bilginiz; Maaş ödemenizin  bankalara aktarılabilmektedir. 

 • Kişisel verilerinizden gerekli olanlar Şirketin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketlerine aktarılabilmektedir.

 • Kişisel verilerinizden sözleşmenin kurulması için zorunlu olanlarla sınırlı olmak ve gerektiği durumlarda;

        Kiralık araç verilmesi amacıyla araç kiralama şirketleriyle , 

         Telefon hattı verilmesi amacıyla GSM operatörleriyle,

             Yemek kartı verilmesi halinde yemek şirketlerine aktarılabilmektedir.

Şirket personel servis hizmetleri amacıyla ilgili konuda çalıştığımız firmaya

                Kartvizit basım işlemleri amacıyla ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilecektir.

 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 • Yazılım, IT Desteği, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza  aktarılabilmektedir.

 • Promosyonlar ve hediye verilebilmesi amacıyla ilgili iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilmektedir.

 • Çalışanımızın açık rızasının bulunması koşuluyla; çalışan hakkında referans talep eden kurum ve şirketlere aktarılabilmektedir.

 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarımı Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda yapılmakta ve Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli tüm teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. 

Kişisel veri aktarımı; Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde çalışanımızın açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Aktarım yapılan üçüncü kişiler, yeterli korumayı sağlayacaklarını şirketimize taahhüt etmektedirler. 

 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

 

Kişisel verilerinizi;

 • Siz çalışanımızdan talep ettiğimiz ve iş başvuru formu veya başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı bizzat tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinler suretiyle,

 

 • İşyeri binasına yerleştirdiğimiz güvenlik kameraları aracılığıyla, 

 

 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, yetkili kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; ''Kanunlarda açıkça öngörülmesi'' , ''Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması'' , ''Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması''  , ''Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması'' , '' ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması''  veya açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

6. VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ 

 

Çalışanlarımıza ait kişisel veriler; Ünplas Kişisel Veri Koruma Politikası’nda belirtilen idari ve teknik tedbirler doğrultusunda korunmakta ve  saklanmaktadır.

 

Fiziki ortamda muhafaza edilen çalışana ait kişisel veriler, üçüncü kişilerin göremeyeceği şekilde dosyalanmakta ve kilitli dolapta saklanmakta fiziki veya dijital ortamda muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Ünplas çalışanının erişimi bulunmaktadır. Çalışanlarımıza ait kişisel verilere erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.  

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERI

Kişisel verileriniz, fiziki ve dijital ortamlarda  toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni'nin 3 Nolu Maddesi'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda, iş akdiniz devam ettiği sürece ve iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıllık süre boyunca fiziki veya dijital ortamlarda muhafaza edilmektedir.

 

8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan, İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle unplas@gmail.com adresine iletebilirsiniz.  


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

ÜNYE PLASTİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ NAK. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

 (“Aydınlatma Metni”)

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Ünye Plastik ve İnşaat Malzemeleri Nak. Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“ Ünplas '' veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

 

Ünplas, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres     : Bayramca mah.Irmak Cd.No:159 Ünye/ORDU

Telefon  : 0452 323 88 66 

E-posta  : unplas@gmail.com

 

2.  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad,  Soyadı, Doğum Yeri ve Tarihi,                                                                            Medeni durumu, 

İletişim Verisi

Telefon numarası, Adres bilgisi

Eğitim Verisi

Öğrenim Durumu, Mezun Olunan Okul ve Bölüm bilgisi,Yabancı Dil Bilgisi, Katılınan Eğitim ve Kurslar, Bilgisayar  Programları Kullanma Yetisi, Kullanılabilen Teknik Cihazlar Bilgisi

İş Deneyimi Verisi

İş Tecrübeleriniz (İşyeri Unvanı-Telefon Numarası- çalışma tarihleriniz-göreviniz-aldığınız ücretin),  Talep Ettiğiniz Ücret, Referans Bilgisi,  Sürücü Belgesi Bilgisi, SRC Belgesi

Sağlık Verisi

Bedeni Engeli Olup Olmadığı Bilgisi,  Ciddi Bir Sağlık Sorunu Geçirip Geçirmediği Bilgisi

Askerlik Verisi

Askerlik Durum Bilgisi

Referans Verisi

Referans Kimlik, İş Yeri, Mesleği ve Telefonu Bilgisi

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz, Ünplas tarafından iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacı doğrultusunda aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere (“Amaçlar”) işlenebilecektir:

 • Şirket’imize yönelttiğiniz başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi, 

 • Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,

 • İş başvurusu ve istihdam süreçlerinin yürütülmesi, 

 • İletişimin sağlanması,

 • İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,

 • Referans Kontrollerinin Sağlanması,

 • Şirket'imiz İnsan Kaynakları ve Muhasebe politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmekte ve 3. kişilere aktarılmamaktadır.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

 

Kişisel verileriniz, mülakat esnasında fiziki ortamda iş başvuru formu doldurmak suretiyle fiziki olarak, internet ve e-posta aracılığıyla elektronik mecralardan toplanmaktadır. Kişisel verileriniz açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.

 

6. VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ 

 

Fiziki ortamda iş başvuru formu doldurmak suretiyle alınan çalışan adayı bilgileri üçüncü kişilerin göremeyeceği şekilde dosyalanmakta ve kilitli dolapta, internet ve e-posta yoluyla elektronik ortamda alınan aday bilgileri ise, şirketimizin Kişisel Veri Koruma Politika'sında belirtilen idari ve teknik tedbirler doğrultusunda korunmakta ve saklanmaktadır. Fiziksel ve elektronik ortamda muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Ünplas çalışanının erişimi bulunmaktadır. İş başvuru formuna erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERI

Kişisel verileriniz, fiziki ve elektronik ortamlarda  toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni'nin 3 Nolu Maddesi'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda, AÇIK RIZA'nızın bulunması halinde 1 (Bir) yıllık süre boyunca fiziki ve elektronik ortamda muhafaza edilmektedir.

 

8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan, İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle unplas@gmail.com adresine iletebilirsiniz.  


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

ÜNYE PLASTİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ NAK. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

 

1. GİRİŞ

 

Kişisel verilerin korunması, ÜNYE PLASTİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ NAK. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ÜNPLAS’’ veya “Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. ÜNPLAS, bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayreti göstermektedir.  İşbu Ünye Plastik ve İnşaat Malzemeleri Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun” veya ''KVKK'') yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmaktadır.

 

1.2 Amaç

 

İşbu Politika; kişisel verilerin korunması konusunda KVKK'ya uyum sağlamak amacıyla ÜNPLAS tarafından yürütülecek uyum faaliyetlerinin yönetilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 

 

ÜNPLAS, işbu Politikada belirlenen ilkeler doğrultusunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesi için gerekli düzenlemeleri yapacak, çalışanlarının ve iş oraklarının bu hususta farkındalıklarının oluşması için gerekli sistemi kuracaktır.

 

1.3. Kapsam

 

İşbu Politika; çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, şirket yetkililerimiz, şirket hissedarlarımız, müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ile üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir. 

 

1.4. Politika'nın Uygulanması ve Yürürlüğü

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler öncelikle uygulama alanı bulacaktır. Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Şirketimiz yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir.

İşbu Politika’nın yürürlük tarihi 01.09.2020'dir. 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

İşbu politika, ÜNPLAS'ın KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen kuralları nasıl uygulayacağına ilişkin rehber niteliğindedir.

 

Şirketimiz, Anayasa'nın 20. maddesine ve KVKK'nın 4. maddesine uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATA UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

3.1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme 

 

ÜNPLAS, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir

 

3.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

ÜNPLAS; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. 

3.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Şirketimiz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. 

 

3.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

3.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Şirketimiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Şirketimiz tarafından kişisel veriler saklanmamaktadır. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel veriler kural olarak, KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak işlenmelidir. Bu kapsamda ÜNPLAS, kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan birinin kapsamına girip girmediğini değerlendirmekte ve bu şartlardan birine dayanmayan kişisel veri işleme faaliyetleri durdurulmaktadır. KVKK’da özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi için özel önlemler getirilebileceği düzenlenmiştir. Bu kapsamda özel nitelikli kişisel veriler işlenirken Kurul tarafından belirlenen önlemler alınmaktadır.

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir:

 • Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması 

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir. 

 

 • Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir. 

 • Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 • Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir. 

 • Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi 

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 • Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi 

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir. 

 • Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir. 

 • Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması 

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

4.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi.

KVKK'nın 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik “özel nitelikli” kişisel veri olarak düzenlenmiştir.

Şirketimiz tarafından, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kanunda öngörülen düzenlemelere uygun davranılmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir: 


 

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabi olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.  

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler

 

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI

ÜNPLAS, KVKK'nın 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini, verilerinin ne şekilde işleneceği konusunda aydınlatmaktadır. İlgili mevzuat kapsamında ÜNPLAS; kişisel veri elde ettiği tüm süreçleri tespit etmiş, bu süreçlerin tümü özelinde şirketimiz tarafından aydınlatma metinleri düzenlenmiştir. Bu metinler aracılığıyla kişisel veri sahipleri:

 

 1. Veri sorumlusu olarak şirketimizin kimliği, 

 2.  Kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği,

 3.  Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, 

 4. Kişisel veri toplamamızın yöntemi ve hukuki sebepleri, 

 5.  Kişisel veri sahibi olarak sahip oldukları haklar

 

konusunda şirketimiz tarafından bilgilendirilmektedirler.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde ÜNPLAS tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

 

 • Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, 

 • Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, 

 • Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması, 

 • Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket’in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, 

 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması, 

 • Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması. 

 

Şirketimizle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere yukarıdaki şartlardan herhangi birinin varlığı halinde aktarılabilecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise mevzuatta öngörülen veri aktarım şartları doğrultusunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kurul’un izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilecektir. 

 

6.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul’un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde aktarılabilecektir: 

 

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler

 

Kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. 

 

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler

 

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın aktarılabilecektir. Aksi halde veri sahibinin açık rızası alınacaktır. Eğer özel nitelikli kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise yukarıda yer alan şartlara ek olarak yeterli korumaya sahip yabancı ülkelere veya yeterli korumayı taahhüt eden seri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere özel nitelikli kişisel veriler aktarılır.

 

6.3. ÜNPLAS Tarafından Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları 

 

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir

 

Şirketimiz, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir: 

 • ÜNPLAS tedarikçilerine, 

 • Kanunen Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

 • Kanunen yetkili özel hukuk kişilerine

 

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

Tedarikçi

Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken ÜNPLAS'ın emir ve talimatlarına uygun olarak sözleşme temelli olarak Şirketimize hizmet sunan tarafları tanımlamaktadır

ÜNPLAS'ın tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve ÜNPLAS'ın ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak.

Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre ÜNPLAS'dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Kanunen Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre ÜNPLAS'dan bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

 

7. ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI 

Şirketimiz nezdinde, Kanun’un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. İşbu Politika ’da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategorilerine ve kategoriler hakkında detaylı bilgiler şu şekildedir: 

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU

KİŞİSEL VERİ KATEGORİZASYONU AÇIKLAMA

Kimlik Bilgisi

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri bilgisi, sicil no., vergi numarası, unvan, biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası vb. bilgiler

İşlem Güvenliği Bilgisi

Faaliyetlerimizin yürütülmesi sırasında teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz (örneğin log kayıtları, IP bilgisi, kimlik doğrulama bilgileri)

İşlem Bilgisi

Şirketimiz tarafından tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi, alışveriş bilgisi, çağrı merkezi kayıtları, üyelik bilgisi, cookie kayıtları gibi veriler

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi

Fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b.

Finansal Bilgi

Şirketimiz'in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, gelir bilgisi, borç/alacak bilgisi gibi veriler

Görsel/İşitsel Bilgi

Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları

Kurumsal Hafıza Bilgisi

Şirketimizin kurumsal hafızasını oluşturabilmek amacıyla ÜNPLAS tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında işlenen anı, röportaj vb. bilgiler

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler

Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi

Bilgisi Hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Şirketimizin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler

Denetim ve Teftiş Bilgisi

Bilgisi Şirketimizin operasyonel, finansal, suistimal ve uyum denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işlenen kişisel veriler

Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi

Şirketimiz'e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler

 


 

 • SÖZ KONUSU KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI ŞU ŞEKİLDEDİR:

 

ANA AMAÇLAR (BİRİNCİL)

ALT AMAÇLAR (İKİNCİL)

Şirket'in İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanmasının ve İcra Edilmesi

Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi

Şirket Tarafından Yürütülen Ticari Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi İçin İlgili İş Birimlerimiz Tarafından Gerekli Çalışmaların Yapılması ve Buna Bağlı İş Süreçlerinin Yürütülmesi

Etkinlik Yönetimi

Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası

Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi

Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası

İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Kurumsal Yönetim Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası

Şirket'in Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası

İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

Stratejik Planlama Faaliyetlerinin İcrası

Şirket İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

Çalışan Talep ve Şikayet Yönetimi

Şirket ücret yönetimine ilişkin analiz ve iyileştirme faaliyetlerinin planlanması

Şirket Çalışanlarına yan hak ve menfaat sağlanması süreçlerinin planlanması ve destek olunması

Şirket çalışanlarının ücret yönetiminin planlanması faaliyetlerine destek olunması

Şirket çalışanlarının eğitim ve kariyer gelişimlerine ilişkin süreçlerin planlanması ve destek verilmesi

Şirket çalışanlarının memnuniyet ve bağlılığının artırılmasına yönelik süreçlerin planlanması ve yönetilmesi

Stajyer ve/veya Öğrenci Temin, Yerleştirilmesi ve Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Şirket'in Stratejik İnsan Kaynakları Planlanması, Yedekleme Süreçleri ve Şirket çalışanlarının performans değerlendirilmelerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi  Organizasyonel Gelişim Faaliyetleri Konusunda Destek Olunması

Şirket çalışanlarının performans değerlendirilmelerine ilişkin süreçlerin yönetilmesi

Şirketin gelişim ve yedekleme planlamaları faaliyetlerine destek olunması

Şirket içerisinde personel ve yöneticilerin atama ve terfi süreçlerinin yönetimine destek olunması

ÜNPLAS'ın  İtibarının Ticari Yaşam ve Tüketiciler Üzerinde Uyandırdığı Güvenin Korunması

Şirket Değerlerinin İtibarının Korunmasına Yönelik Çalışmaların Gerçekleştirilmesi

Şirket Müşterisi Talep ve/veya Şikayetlerinin Takibi

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve/veya Sivil Şirket  Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

Şirket Çalışanları Bağlılık ve Memnuniyetine Yönelik Süreçlerin Planlanması ve İcrası

Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin

Hukuk İşlerinin Takibi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Şirket Faaliyetlerinin Şirket Prosedürleri ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

Şirket Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Şirketin,  Şirketler ve Ortaklık Hukuku İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi Konusunda Destek Olunması

Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması

Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini

Şirket Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

ÜNPLAS'ın Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

Şirketi suistimal ihbar ve inceleme süreçlerine destek olunması

Şirketin Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

 

 

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

8.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması 

Şirketimiz, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Komitesi (“Komite”) tarafından yayımlanmış olan rehberlere uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. 

 

8.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması 

 

Kanun ile birtakım kişisel verilere hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. 

 

ÜNPLAS tarafından, Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve ÜNPLAS bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. 

 

8.3. İş Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konusunda Farkındalıklarının Arttırılması ve Denetimi 

 

ÜNPLAS, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır. ÜNPLAS, çalışanlarının kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için gerekli sistemler kurulmakta, konuya ilişkin ihtiyaç duyulması halinde danışmanlar ile çalışmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, ilgili eğitimlere, seminerlere ve bilgilendirme oturumlarına yapılan katılımları değerlendirmekte olup ilgili mevzuatın güncellenmesine paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

 

Bu doğrultuda şirketimiz tarafından Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Hazırlanmış olup, konu hakkında detaylı bilgilere ÜNPLAS Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası'ndan ulaşabilirsiniz. 

10.  KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

 

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.


 

10.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

 

İşbu Politika'nın 10. Maddesinde sayılan, İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle unplas@gmail.com adresine iletebilirsiniz.  

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından talepte bulunulması mümkün değildir. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için yapacakları başvuruda, Şirketimiz tarafından hazırlanmış “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince İlgili Kişi (Kişisel Veri Sahibi) Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara İlişkin Başvuru Formu'nu kullanabileceklerdir. Bu formda yapılacak başvurunun yöntemi de ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

11.3. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

 

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

 

11.4. Şirketimizin Başvurulara Cevap Vermesi

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

ÜNYE PLASTİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ NAK. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

KVKK KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

1. AMAÇ

İşbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), ÜNYE PLASTİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ NAK. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“ÜNPLAS’’ veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusundaki usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

ÜNPLAS, hukuki ve sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (''Kanun'') kapsamında ulusal kişisel veri koruma, işleme, saklama ve imha düzenlemelerine uymayı taahhüt etmektedir. 

Bu kapsamda, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, hizmet sağlayıcılarının, ziyaretçilerin ve herhangi bir nedenle ÜNPLAS nezdinde bulunan kişisel verileriniz, ÜNPLAS Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu politika çerçevesinde; T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, Kanun ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak saklanmakta ve imha edilmektedir. 

2. VERİ KORUMA SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASININ KAPSAMI

İşbu Politika, ÜNYE PLASTİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ NAK. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nde uygulanmaktadır.

ÜNPLAS çalışanları, çalışan adayları, müşterileri, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup, Şirketimizin sahip olduğu ya da Şirketimizce yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde işbu Politika uygulanmaktadır.

Politika zaman zaman güncellenebilir. Bu nedenle, Politika’nın en güncel versiyonuna ulaşmak için, düzenli olarak www.unplas.com adresini ziyaret etmenizi rica ederiz.

3. TANIMLAR

Kanun/KVKK

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurul/Kurum

Kişisel Verileri Koruma Kurulu/Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

İlgili Kişi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Alıcı Grubu

Veri Sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi

Hizmet Sağlayıcı

Şirketimiz ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi

Açık rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim hâle getirme

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri işleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri
(Hassas Veri)

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Aydınlatma Yükümlülüğü

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanun’un 11 inci maddesinde sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermek.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Politika

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Yönetmelik

28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

 

4. SORUMLULUK VE KİŞİSEL VERİ KORUMA KOMİTESİ

ÜNPLAS, şirket bünyesinde Kişisel Veri Komitesi (''Komite'') kurmuştur. Komite; ilgili kişilerin verilerinin hukuka, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve işbu Politikaya uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmak/yaptırmak ve süreçleri denetlemekle yetkili ve görevlidir.

ÜNPLAS'ın tüm çalışanları, Komite tarafından Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması konusunda Komite'ye destek verirler.

Komite; bir yönetici, bir idari uzman ve bir teknik uzman olmak üzere üç kişiden oluşur. Komitede görevli ÜNPLAS çalışanlarının unvanları ve görev tanımları şu şekildedir:

BİRİM

UNVAN

GÖREV TANIMI

 • Genel Müdür

 

Kişisel Veri Koruma Komitesi

Yöneticisi

Kanuna uyumluluk sürecinde yürütülen projelerde her türlü planlama, analiz, araştırma, risk belirleme çalışmalarını yönlendirmek; Kanun, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca yürütülmesi gereken süreçleri yönetmek ve ilgili kişilerce gelen talepleri karara bağlamakla yükümlüdür.

 • İnsan Kaynakları Müdürü

 • IT Sorumlusu

 • Avukat

KVKK Uzmanı (Teknik ve İdari)

İlgili kişilerin taleplerinin incelenmesi ve değerlendirilmek üzere Kişisel Veri Komitesi Yöneticisine raporlanmasından; Kişisel Veri Komitesi Yöneticisi tarafından değerlendirilen ve karara bağlanan ilgili kişi taleplerine ilişkin işlemlerin Kişisel Veri Komitesi Yöneticisinin kararı uyarınca yerine getirilmesinden; saklama ve imha süreçlerinin denetiminin yapılmasından ve bu denetimlerin Kişisel Veri Komitesi Yöneticisine raporlanmasından; saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur.

 

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI KAYIT ORTAMLARI

 

ÜNPLAS bünyesinde yer alan kişisel verileriniz, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun olarak aşağıda listelenen kayıt ortamlarında hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 

Elektronik Ortamlar

Elektronik Olmayan Ortamlar

 • Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

 • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal,)

 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, antivirüs vb. )

 • Video Kaydı 

 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)

 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)

 • Optik diskler (CD, DVD vb.)

 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)

 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi

 
 • Kâğıt

 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar

 

 

6. KAYIT ORTAMLARININ GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

 

ÜNPLAS; kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak imha edilmesi için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

6.1. Teknik Tedbirler

ÜNPLAS, kişisel verilerinizin saklandığı ortamlarda, ilgili verinin ve tutulduğu ortamın niteliklerine  uygun  düştüğü ölçüde aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır:

 • Sistem güvenliği geliştirilmektedir.

 • Kullanıcıların bilişim sistemlerine erişimi sınırlandırılmakta, erişim ve yetki matrisi oluşturulmaktadır.

 • Kurumun bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için önlemler alınmaktadır.  

 • Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yangın söndürme sistemi) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır.  

 • Kanun’un 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortamı, bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli veya kriptografik yöntemler ile korur.

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır.  

 • ÜNPLAS, silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır.  

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için Şirket tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.  

 • Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.  

 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda parolalar kullanılmaktadır.

 •  Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri (kısmen) kullanılmaktadır.  

 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır. 

 •  Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır.  

 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamlarda güvenlik önlemleri alınmaktadır

 • Kişisel verilerin yok edilmesi; geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde sağlanmaktadır.

 

6.2. İdari Tedbirler

 

ÜNPLAS tarafından, işlenen kişisel verilerinizle ilgili  olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 

 • Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata etkin uyum sağlamak amacıyla nihai sorumluluk Yönetim Kurulu’nda olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Kişisel Veri Koruma Komitesi Kurulmuştur.

 • Bilgi Güvenliği Politikası hazırlanmıştır.

 • İç Denetim birimi tarafından KVKK yükümlülüklerine uyum periyodik olarak denetlenmektedir.

 • Erişim yetki kısıtlamalarının öngörülmüştür.

 • Veri minimizasyonunun sağlanmıştır.

 • Veri saklama sürelerinin tespit edilmiştir.

 • ÜNPLAS çalışanlarına, gerçekleştirilen/gerçekleştirilecek toplantı ve eğitimlerle farkındalık yaratılmaktadır.

 • ÜNPLAS tarafından çalışanlara; Kanun’a uyum süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik eğitim verilmektedir.

 • ÜNPLAS'ın iş ve operasyonel süreçleri Kanun’a uyumlu hale getirilmiştir.

 • Veri envanteri ile veri işleme şartlarının hangi durumlarda gerçekleştiği tespit edilmiştir.

 • Çalışanlarımızla ve tüm üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelere Kişisel Verilerin Korunması’na İlişkin hükümlerin eklenmiştir.

 • Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır.

 • ÜNPLAS internet sitesinde, ilgili kişilerin kişisel verileri ile ilgili başvurularının alınması amacıyla gerekli yönlendirmeler yapılmakta ve başvuru formu yer almaktadır.

 

7. SAKLAMA VE İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

ÜNPLAS tarafından; çalışanlar, çalışan adayları, ziyaretçiler ve tedarikçi/hizmet sağlayıcı olarak şirketimizle ilişkide bulunan 3. kişilere ait kişisel veriler; Kanuna, Yönetmenliğe, ÜNPLAS Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve işbu Politika'ya uygun olarak saklanmakta ve imha edilmektedir.

 

ÜNPLAS, kişisel verilerinizi ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır.  

Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde kişisel verileriniz ÜNPLAS Politikası’na göre silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ile ilgili Şirketimiz tarafından yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 (üç) yıl süreyle saklanır.

 

7.1. Saklamayı Gerektiren Sebepler

 

 • Sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla,

 • Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ÜNPLAS'ın meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması nedeniyle,

 • ÜNPLAS'ın hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla,

 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi sebebiyle;

 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

 •  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

 • 4857 sayılı İş Kanunu

 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

 

 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması sebebiyle saklanmaktadır.

 

7.2. İmhayı Gerektiren Sebepler

 

Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde veri sahiplerine ait kişisel veriler ÜNPLAS tarafından  re’sen veyahut talep üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir: 

 

 • Kişisel verilerin işlenmesine veya saklanmasına esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,

 • Kişisel verilerin işlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,

 • Kanun’un 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması,

 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

 • İlgili kişinin, Kanun’un 11. maddesinin2 (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,

 • Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

 

8. KİŞİSEL VERİLERİ İMHA YÖNTEMLERİ

 

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, ÜNPLAS tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

8.1. Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. ÜNPLAS tarafından uygulanan, kayıt ortamlarına göre silme yöntemleri şu şekildedir:

 

Fiziksel Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri

Karartma

 • Matbu ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.

 • Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

Elektronik Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemler

Yazılımdan Güvenli Olarak Silme

 • Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken; İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır. 

 • Bulut sisteminde ilgili verilerin silme komutu verilerek silinmesi; merkezi sunucuda bulunan dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi; veya taşınabilir medyada yani flash ortamında bulunan verilerin uygun yazılımlar kullanılarak silinmesi şeklinde yapılır.

 

8.2. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

 

Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. ÜNPLAS tarafından uygulanan, kayıt ortamlarına göre silme yöntemleri şu şekildedir:

 

Fiziksel Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemler

Fiziksel Yok Etme

Kâğıt ortamında yer alan kişisel veriler kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

Elektronik Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemler

Fiziksel Yok Etme

Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.

 

 

8.3. Kişisel Verilerin Anonimleştirilmesi

Anonimleştirme, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir. ÜNPLAS, kişisel verilerin anonimleştirilmesi yöntemlerinden hiçbirini kullanmamaktadır.

9. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

9.1. Saklama Süreleri

SÜREÇ

SAKLAMA SÜRESİ

Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 Yıl

Personel ile ilgili mahkeme/icra bilgi taleplerinin cevaplanması

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 Yıl

Sözleşmelerin hazırlanması

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 Yıl

Çalışan Adayına ait özgeçmiş ve işe başvuru formunda yer alan bilgiler

1 Yıl (Çalışan Adayının Açık Rızasının  Bulunması Halinde)

İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 Yıl

İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri dışında kalan özlük verileri

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 Yıl

İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 Yıl

İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman ile ÜNPLAS arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler,İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman çalışanı verileri

İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışmanın,  ÜNPLAS'le olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren 10 Yıl 

Müşteri'ye ait ad, soyad, T.C.K.N., iletişim bilgileri, ödeme bilgileri ve yöntemleri, ürün/hizmet tercihleri, işlem geçmişi

Müşteri'nin, satın almış olduğu her bir  ürün/hizmetin sunulmasından itibaren 10 yıl 

ÜNPLAS’in İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firmalar ile ÜNPLAS arasındaki ticari ilişkinin yürütümüne dair kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgiler, , ÜNPLAS'in İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firma çalışanı verileri

ÜNPLAS’in İşbirliği İçinde Olduğu Kurum/Firmaların, ÜNPLAS'le olan iş/ticari ilişkisi süresince ve sona ermesinden itibaren 10 Yıl

Log/Kayıt/Takip Sistemleri

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 Yıl

Ödeme işlemleri

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 Yıl

Personel Finansman Süreçleri

İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 Yıl

ÜNPLAS binalarındaki Güvenlik Kamera Kayıtları

10 Gün

 

9.2. İmha Süreleri

ÜNPLAS, Kanun, ilgili mevzuat, ÜNPLAS Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünü; ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde (En geç saklama süresini takip eden 180 gün içinde), yerine getirir.

İlgili kişi, Kanunun 13’ncü maddesine istinaden ÜNPLAS'a başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; ÜNPLAS talebe konu kişisel verileri talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi ile siler, yok eder veya anonim hale getirir. ÜNPLAS'ın talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. ÜNPLAS, yapılan işlemler doğrultusunda, ilgili kişiye bilgi verir.

Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep ÜNPLAS tarafından Kanunun 13’ncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

10. PERİYODİK İMHA

Yönetmeliğin 11 inci Maddesi 2. Fıkrası: ''Periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı, veri sorumlusu tarafından kişisel veri saklama ve imha politikasında belirlenir. Bu süre her halde altı ayı geçemez. '' hükmünü amirdir.

Yönetmelik gereğince ÜNPLAS, periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre ÜNPLAS Periyodik imha süreçleri ilk kez 30.12.2020 tarihinde başlar ve her 6 (altı) ayda bir tekrar eder. Her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

11. POLİTİKANIN YAYIMLANMASI VE GÜNCELLENMESİ

ÜNPLAS tarafından hazırlanan işbu Politika 01.09.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İşbu Politika Şirket’in internet sitesinde de (www.unplas.com) yayınlanır ve talep üzerine kişisel veri sahiplerinin erişimine sunulur. KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

İşbu Politika gerek duyulan hallerde ve ihtiyaç halinde güncellenir. Politika’da değişiklik olması durumunda, Politika’nın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir.

 

ÜNYE PLASTİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ NAK. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 (“Aydınlatma Metni”)

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Ünye Plastik ve İnşaat Malzemeleri Nak. Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“ Ünplas '' veya “Şirket”)   tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

 

Ünplas, siz değerli müşterilerimizden elde edilen kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza, aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

Adres     : Bayramca mah.Irmak Cd.No:159 Ünye/ORDU

Telefon  : 0452 323 88 66 

E-posta  : unplas@gmail.com

 

2.  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Şirketimiz müşterisi olarak; Ünplas'ın taşımacılık hizmet işlemleri ve işlemler sonrası destek hizmetleri sırasında bizimle paylaştığınız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, Vergi No

İletişim Verisi

Adres, Telefon No, E-Posta Adresi,

Finansal Veri ve Özlük Verisi

Şahıs Şirket Bilgisi, Kredi Kartı Bilgileriniz (Mail Order Yoluyla)

Müşteri İşlem Verisi

Alınan Hizmet Bilgisi, Hizmet Tarihi, Ödeme Detayı

Görsel Veri

Güvenlik Kamera Kayıtları 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Ünplas tarafından; 

 • Şirketimizin hizmet süreçlerinin yürütülmesi,

 • Muhasebe ve Finans Süreçlerinin Yürütülmesi (Tahsilat Yapılması, Fatura Düzenlenmesi, Gider Pusulası Düzenlenmesi, Para İade İşlemleri)

 • 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizi ifa etmek,

 • Şirketimizle ilgili talep ve şikayetlerinizin takibi,

 • Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

 • Fiziksel Mekan Güvenliği

Amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenebilecektir.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; 

 • Hizmet desteği almak amacıyla yurtiçinde bulunan tedarikçilerimizle (Veritabanı yönetimi ve bakımı hizmeti, hukuki ve mali danışmanlık, vb. hizmeti veren firmalar, para ve ödeme kuruluşları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları) 

 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla,

Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarımı Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde yer alan kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda yapılmakta ve üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli tüm teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. 

Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

Kişisel veri aktarımı; Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde müşterilerimizden açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir..

Aktarım yapılan üçüncü kişiler, yeterli korumayı sağlayacaklarını şirketimize taahhüt etmektedirler. 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 

 

Ünplas olarak kişisel verilerinizi;

 

 • Şirketimiz tarafından hizmet sunulması sırasında bizimle paylaşmanız suretiyle, 

 • İletişim kanalları (Site, e-posta adreslerimiz, sosyal medya, şikayet portalları ve diğer iletişim kanalları) üzerinden bize iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, anketlerimize katılmanız ve bunların sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya resmi kurum, kuruluş ve adli/idari makamlardan gelen sizinle ilgili bilgi/belgelerin kaydedilmesi ile otomatik olmayan yöntemlerle,

 

 • Ünplas'a ait lokasyonlarımızdaki güvenlik kameraları vasıtasıyla, 

 

Ünplas olarak kişisel verilerinizi; 

 

 • Lokasyonlarımızdaki hizmet süreçlerine ilişkin olarak “sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması”, “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ile “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine;

 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize ilişkin “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” ve “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine ve Hukuki uyuşmazlık, soruşturma ve diğer adli/resmi süreçlere ilişkin olarak da “hakların tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin ve aktarmanın zorunlu olması” hukuki sebeplerine

 • Güvenlik Kameraları vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz:  “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine

dayanarak topluyoruz.

İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin açık rızanızı geri çekerek açık rızanıza dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

 

6. VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ 

 

Siz değerli müşterilerimize ait kişisel veriler; Ünplas Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası'nda belirtilen idari ve teknik tedbirler doğrultusunda korunmakta ve saklanmaktadır.

 

Fiziki ortamda muhafaza edilen müşterilerimize ait kişisel veriler, üçüncü kişilerin göremeyeceği şekilde dosyalanmakta ve kilitli dolapta saklanmakta, fiziki veya dijital ortamda muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Ünplas çalışanının erişimi bulunmaktadır. Müşterilerimize ait kişisel verilere erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamındaki yükümlülüklerimiz konusunda tüm personelimize eğitim verilmektedir. Müşterilerimize ait kişisel verilere erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

 

7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Yukarıda sıralanan, İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle unplas@gmail.com adresine iletebilirsiniz.  

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. 


 

(6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA)

(KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN) 

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kanun’un 11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Kanun’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirketimize (Ünye Plastik ve İnşaat Malzemeleri Nak. Sanayi Ticaret Limited Şirketi) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 

(a) Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,

(b) Noter vasıtasıyla,

(c) Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

(d) Başvuru formu doldurulup mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak unplas@gmail.com e-mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

 

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevşik edici belge ile başvurması)

Bayramca Mah. Irmak Cd.No:159 Ünye/ORDU

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter vasıtasıyla tebligat

Bayramca Mah. Irmak Cd.No:159 Ünye/ORDU

Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik İmza kullanılarak

unplas@gmail.com

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.  Tarafımıza iletilmiş olan başvurular KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebin bizlere yukarıda tariflenen yöntemlerden birisi ile tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan başvuru sahibine ulaştırılacaktır.

 

A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri:

İsim:

 

Soy isim:

 

T.C. Kimlik No.

 

Telefon Numarası:

 

Elektronik posta:

(Daha hızlı cevap verebileceğiz.)

 

Adres:

 
 

 

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, çalışan, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan,

üçüncü taraf çalışanı, hissedar gibi)

 

 • Müşteri

 • Ziyaretçi

☐ İş ortağı

☐ Diğer: …………………………………………………….

Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………..………


 

C. Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi/taleplerinizi belirtiniz:

 • Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 • Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep ediyorum.

 • Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 • Kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum.

 • Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması nedeniyle bunların düzeltilmesini istiyorum.

 • Kanunen öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini istiyorum.

 • Talebim üzerine kişisel verilerimde değişiklik yapılması halinde, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bunun bildirilmesini istiyorum.

 • İşlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek istiyorum.

 • Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğradığım zararın giderilmesini talep ediyorum.

D.Eklemek istediğiniz hususlar var ise lütfen KVK Kanunu 11. Maddesi kapsamındaki talebinizi, açık anlaşılır ve Kanuna uygun şekilde detaylı olarak belirtiniz: …………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………..…………….……………………………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………

 

E. Lütfen başvurunuza vereceğimiz cevabın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

 

 • Adresime gönderilmesini istiyorum.

 • Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 • Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 

Herhangi bir bildirim yöntemi tercih edilmemesi halinde, Şirketimiz cevap yöntemlerinden herhangi birini seçebilecektir. 

 

İşbu başvuru formu, taleplerinize doğru, eksiksiz şekilde ve kanunda belirtilen sürede  cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Şirketimiz, hukuka aykırı veya haksız şekilde gerçekleştirilen veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Bu hallerde Şirketimizin başvuruyu reddetme hakkı saklıdır.


 

Kişisel Veri Sahibi (Başvuru Sahibi)

Adı Soyadı  :

Tarih             :

İmza              :

 

ÜNYE PLASTİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ NAK. SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

GÜVENLİK KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 (“Aydınlatma Metni”)

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Ünye Plastik ve İnşaat Malzemeleri Nak. Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“ Ünplas '' veya “Şirket”)  lokasyonlarında kullanılan Güvenlik Kamerası Kapalı Devre Kayıt Sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır. 

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ 

 

Ünplas, sizlerden elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

 

Adres               : Bayramca mah.Irmak Cd.No:159 Ünye/ORDU

Telefon           : 0452 323 88 66 

E-posta           : unplas@gmail.com

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

Şirketimize ait lokasyonlarda yer alan güvenlik kameraları ile görsel veri kaydı yapılmakta olup,  işitsel veri (Ses ) kaydı yapılmamaktadır.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN  İŞLENME AMAÇLARI


Güvenlik Kameraları vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere (“Amaçlar”) işlenebilecektir:

 

 • Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi,

 • Şirketimize ait binaların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, şirketimizde çalışanların, müşterilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi, 

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,

 • Mal üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

 • İç denetim/soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi.

 • Talep/şikayetlerin takibi,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

 

 

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ 


Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Güvenlik Kameraları vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan:  “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERI

 

Kişisel verileriniz, şirketimize ait lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamlarda  toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni'nin 3 Nolu Maddesi'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda,  10 (on) günlük süre boyunca dijital ortamda muhafaza edilmektedir.

 

7. ERİŞİM YETKİSİ VE VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda Ünplas çalışanının erişimi bulunmaktadır. Şirketimiz Güvenlik kamera kayıtlarına ve canlı kamera görüntülerine erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

Hiçbir şekilde mahremiyet ihlali yapılmamakta, (tuvaletler gibi) güvenlik amaçları aşılmamaktadır. İşbu veri işlemelerinde, ilgililer, veri sorumlusu veya yetkilendirildiği kişi tarafından Kanun'un 10. Maddesi gereğince aydınlatılmaktadır (izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme ve kayıt yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmaktadır). 

Kanun'un 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu kayıtlara erişim/izleme, sadece sınırlı sayıda ve gizlilik taahhüdünde bulunan şirket çalışanınca yapılmakta, ilgili veriler dijital ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. Kanun'un 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

 

8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

     

Yukarıda sıralanan, İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle unplas@gmail.com adresine iletebilirsiniz.  

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.